log
Link do logowania
po zalogowaniu link zmieni opis na imię i nazwisko
znajdziesz tam ustawienia konta i listy zakupów
logowanie | rejestracja

koszyk

koszyk jest pusty


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

 Piotr Wieczorek, Piotr Walczak, Sebastian Bach, Adam Balicki, Andrzela Gawrońska-Baran, Artur Hołda, Agata Kumpiałowska, Marek Rotkiewicz, Ewa Sławińska-Tomtała, Łukasz Sadkowski, Bożena Rudnicka

wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-25-59706-1
oprawa: miękka
rok wydania: 2016
dostępność:
Wyślemy w terminie 1÷3 dni roboczych.

cena detaliczna:
159,00 zł
cena Sezar.pl: 128,79 zł
Koszty dostawy:

- odbiór w Placówce Pocztowej

- odbiór w Paczkomacie

- dostawa pod wskazany adres

- odbiór w Paczkomacie za pobraniem

- odbiór w Placówce Pocztowej za pobraniem

- dostawa pod wskazany adres za pobraniem

5,99
8,99
10,99
11,99
11,99
13,99

  szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Dostawa"

Wysyłka gratis już od kwoty 299,00 zł.
dostawa:
5,99 zł
Koszyk128,79

Obowiązująca w 2017 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Zmiany te związane są z:
- wejściem w życie w dniu 1.9.2017 r. reformy oświatowej. W związku z tym do 30 listopada większość typów szkół musi przygotować nowe statuty;
- wejściem w życie obowiązku scentralizowania rozliczeń VAT w jednostkach samorządowych. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług „jedną całość" (jednego podatnika). Wiąże się to z koniecznością uregulowania wzajemnych relacji i wydaniem zarządzenia w sprawie centralizacji VAT;
- wejściem w życie 26.1.2017 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), która powoduje konieczność dokonania aktualizacji polityki rachunkowości;
- opublikowaniem 28.7.2016 r. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz Urz. Min. Fin. Z 2016 r. poz. 5) w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, co powoduje konieczność aktualizacji instrukcji inwentaryzacyjnej;
- wejściem w życie w dniu 1.1.2017 r. ustawy z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 780). Obniża ona limit dokonywania płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego. Wprowadza też ograniczenia w zakresie możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nowelizacja ta spowodowała konieczność aktualizacji instrukcji kasowej;
- od 1.1.2018 r. w sprawach podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych a także w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzianych w ustawie o rachunkowości zacznie obowiązywać nowa KŚT, wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864). Do wdrożenia zmian będą pomocne dwa nowe dokumenty: „Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych" oraz „Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków trwałych".
- w dniu 1.7.2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego do polskiego systemu prawnego. W związku z tym na płycie CD zamieszczamy plik Excel, który będzie pomocny w stworzeniu JPK.
- W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (poz. 1265). W wyniku wejścia w życie tej ustawy wynagrodzenie w umowach zlecenia lub umowach o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu, musi być ustalane z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (w 2017 r. wynosi ona 13 zł). Na bazie tych zmian przedstawiamy wzór umowy zlecenia z uwzględnieniem wymogów dotyczących stawki minimalnej.
- w dniu 1 stycznia 2016 roku, 8 sierpnia 2016 roku oraz 1 marca 2017 roku weszły w życie zmiany w obszarze egzekucji administracyjnej m.in. dotyczące działań informacyjnych podejmowanych przez wierzycieli (organy administracji publicznej), nowe wzory tytułów wykonawczych, uregulowano jednoznacznie tryb postępowania w momencie podjęcia czynności egzekucyjnych. W związku z tymi zmianami w publikacji pojawiają się wzory aktualnie obowiązującego tytułu wykonawczego oraz upomnienia, które wierzyciel co do zasady jest zobligowany wysłać zobowiązanemu.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka zawiera aż 36 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny.

Wyróżnikiem tej publikacji jest:
- kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.
- najbardziej obszerna (z dostępnych na rynku wydawniczym) publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych- aż 36 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny,
- komentarze i wyjaśnienia do każdego wzoru - komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki,
- standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in. jak:
- zaktualizować i poprawić już istniejącą w jednostce dokumentację (politykę) rachunkowości,
- zaprojektować obieg dowodów księgowych i zasady ich kontroli,
- ustalić procedury w zakresie gospodarowania mieniem,
- opisać system kontroli zarządczej w JSFP,
- udokumentować funkcjonujący w jednostce system zarządzania ryzykiem,
- ustalić procedury zapewniające skuteczną realizację obowiązku dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym,
- opracować i wdrożyć stosowne regulaminy po nowelizacji prawa zamówień publicznych
- rozliczyć koszty podróży służbowej, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- określić procedury zapewniające zawieranie umów związanych z wykonywaniem zadań jednostki we właściwym trybie i z zachowaniem limitów zaciąganych zobowiązań,
- zaprojektować procedury i zasady ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetu,
- wdrożyć w jednostce procedury, które mają na celu ochronę informacji,
- określić reguły przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów,
- ustalić zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych,
- kiedy i w jaki sposób podjąć czynności egzekucyjne w stosunku do zobowiązanego z tytułu należności publicznoprawnych,
- ustalić obowiązki jednostek podległych JST w ramach systemu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT,
- zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług uwzględniającą minimalną stawkę godzinową,
- prawidłowo ustalić dokumentację odnoszącą się do procesów pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania),
- udokumentować czynności powierzenia mienia pracownikowi,
- ustalić zasady gospodarowania środkami pieniężnymi w kasie,
- prawidłowo uchwalić statut jednostki oświatowej w związku z reformą systemu oświaty

Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:
- polityką rachunkowości,
- kontrolą zarządczą,
- zamówieniami publicznymi,
- gospodarką kasową i magazynową,
- gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
- sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi),
- podatkiem VAT oraz Jednolitym plikiem kontrolnym,

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury - wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami o których wspominaliśmy powyżej.

Dziękujemy

Otrzymasz powiadomienie na adres e-mail przypisany do Twojego konta w chwili kiedy produkt będzie już dostępny w naszym magazynie.

MENU
Informacje

o nas

regulamin

płatności

dostawa

pliki cookies

polityka prywatności

Obsługa Klienta

zamówienia

reklamacje i zwroty

wyślij nam wiadomość

formularz kontaktowy

666 566 922