log
Link do logowania
po zalogowaniu link zmieni opis na imię i nazwisko
znajdziesz tam ustawienia konta i listy zakupów
logowanie | rejestracja

koszyk

koszyk jest pusty


Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

 Angelika Durda, Leszek Cabaj, Ewa Pawka-Nowak, Piotr Mrozek

wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-81-28047-1
oprawa: miękka
rok wydania: 2016
dostępność:
Wyślemy w terminie 1÷3 dni roboczych.

cena detaliczna:
139,00 zł
cena Sezar.pl: 112,59 zł
Koszty dostawy:

- odbiór w Placówce Pocztowej

- odbiór w Paczkomacie

- dostawa pod wskazany adres

- odbiór w Paczkomacie za pobraniem

- odbiór w Placówce Pocztowej za pobraniem

- dostawa pod wskazany adres za pobraniem

5,99
8,99
10,99
11,99
11,99
13,99

  szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Dostawa"

Wysyłka gratis już od kwoty 299,00 zł.
dostawa:
5,99 zł
Koszyk112,59

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokumentów.

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r.

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.

Publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród organów zajmujących się szeroko pojętym funduszem alimentacyjnym, gdyż wprowadzone zmiany wzbudzają wiele wątpliwości i zarazem trudności w ich praktycznym zastosowaniu – książka na znaczną część z tych wątpliwości odpowiada wprost, a w niektórych przypadkach wskazuje możliwe rozwiązania. Zawiera również wiele wzorów dokumentów, w tym dotyczące nowego trybu postępowania egzekucyjnego (wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji).

Książka ukazuje się w okresie wzmożonej pracy związanej z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Może więc stanowić źródło wiedzy rozstrzygające wątpliwości pojawiające się w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawarte w książce (i na płycie CD) wzory decyzji mogą zostać zastosowane przy wydawaniu decyzji na nowy okres świadczeniowy przez dany organ.

W książce „Fundusz alimentacyjny” otrzymają Państwo:
1. omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
- organizacja pracy działów na przełomie okresów świadczeniowych,
- procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
- osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
- sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany),
- dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłku oraz trudności w ocenie formalnej tych dokumentów,
- określenie momentu nabycia prawa do świadczenia,
- warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu,
- warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczeń,
- zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo o zasiłku – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ;
2. wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
- braki formalne,
- niemożność załatwienia sprawy w terminie,
- konieczność zawieszenia postępowania,
- ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
- ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
3. opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśnięcie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
4. wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
5. procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu (oraz rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);
6. procedura postępowania względem dłużnika alimentacyjnego (postępowanie organu właściwego wierzyciela oraz właściwego dłużnika);
7. wniosek dłużnika alimentacyjnego o umorzenie należności – tryb postępowania;
8. postępowanie egzekucyjne o świadczenia alimentacyjne – egzekucja prowadzona przez komornika sądowego;
9. rozliczanie dochodów pochodzących ze zwrotów od komornika – ewidencja księgowa;
10. księgowania w zakresie funduszu alimentacyjnego:
- prawa do świadczeń dla osób uprawnionych,
- należności od dłużnika alimentacyjnego,
- świadczenia nienależnie pobrane,
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
- umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego;
11. liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów – rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów;
12. wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD – w tym nowe: wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy), wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory.

W książce wyjaśniono m.in. następujące problemy związane z interpretacją przepisów:
- w zakresie nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów ustawowych – daje praktyczne rozwiązania, omówienie przykładów;
- w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przykłady, praktyczne rozwiązania.
- prezentacja kolejnych etapów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych z omówieniem wątpliwości interpretacyjnych i wskazaniem rozwiązań.

Schematy księgowe zawarte w książce:
- prawo do świadczeń dla osób uprawnionych,
- należności od dłużnika alimentacyjnego,
- świadczenia nienależnie pobrane,
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
- umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Przykładowe wzory dokumentów zawarte w książce:
- Wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy)
- Wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy
- Wezwanie do usunięcia braków formalnych
- Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
- Wezwanie do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
- Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
- Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
- Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego
- Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie właściwej ze względu na miejsca zameldowania
- Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Odmowa przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
- Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego za zgodą strony
- Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- Pismo do organu prowadzącego egzekucję – komornika sądowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Książka uwzględnia zmiany
- Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428);
- Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198);
- Ustawa o zmianie ustawy – kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 952)
- Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 777);
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1467).

Dziękujemy

Otrzymasz powiadomienie na adres e-mail przypisany do Twojego konta w chwili kiedy produkt będzie już dostępny w naszym magazynie.

MENU
Informacje

o nas

regulamin

płatności

dostawa

pliki cookies

polityka prywatności

Obsługa Klienta

zamówienia

reklamacje i zwroty

wyślij nam wiadomość

formularz kontaktowy

666 566 922