log
Link do logowania
po zalogowaniu link zmieni opis na imię i nazwisko
znajdziesz tam ustawienia konta i listy zakupów
logowanie | rejestracja

koszyk

koszyk jest pusty

Regulamin Księgarni Sezar.pl

 • § 1. Postanowienia ogólne.
  1. Sklep internetowy, dalej „Księgarnia Sezar.pl” prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Księgarni Sezar.pl, a także prawa i obowiązki Właściciela, oraz Klientów Księgarni Sezar.pl
  3. Warunkiem skorzystania z usług Księgarni Sezar.pl jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu, stanowiącego integralną część umowy zawieranej z Klientem. Rozpoczęcie korzystania z usług Księgarni Sezar.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.
  4. Usługodawcą działającym pod adresem elektronicznym https://sezar.pl jest firma:

   Sezar.pl
   ul. Południowa 27
   63-405 Sieroszewice

   Wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: NIP: 6221225930, Regon: 251491294.
  5. Kontakt z Księgarnią Sezar.pl możliwy jest poprzez: adres siedziby wskazany w §1 ust. 4, adres elektroniczny sklep@sezar.pl, oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 666 566 922.
  6. Kontakt z Księgarnią Sezar.pl nie jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej noreply@sezar.pl, będący adresem techniczno-organizacyjnym, służącym wyłącznie do wysyłania powiadomień systemowych. Wszelkie informacje przesłane na wymieniony powyżej adres elektroniczny zostaną zignorowane, a doręczenie poczty elektronicznej uznane za nieskuteczne.
  7. W przypadku kontaktu telefonicznego, opłata za minutę połączenia jest zgodna z cennikiem operatora.
  8. W celu korzystania z usług Księgarni Sezar.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem w aktualnej wersji, służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, konto poczty e-mail, oraz numer kontaktowy telefonu komórkowego.
  9. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży, zawierana pomiędzy Księgarnią Sezar.pl a Klientem. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  10. Rejestracja, oraz posiadanie konta w Księgarni Sezar.pl są wolne od wszelkich opłat.

 • § 2. Definicje.
  1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Księgarni Sezar.pl
  2. Księgarnia Sezar.pl – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://sezar.pl
  3. Sprzedawca – właściciel Księgarni Sezar.pl
  4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Księgarni Sezar.pl służący do złożenia zamówienia przez Klienta
  5. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni Sezar.pl
  6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów, lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów

 • § 3. Składanie i realizacja zamówień.
  1. Klient, składając zamówienie w Księgarni Sezar.pl jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
  2. Informacje zamieszczone na stronach Księgarni Sezar.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie oferty zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
  3. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają wliczony podatek od towarów i usług.
  4. Cena za towar nie zawiera kosztów dystrybucji, koszt wysyłki, wydania i odebrania towaru ponosi Klient.
  5. Cena za towar jest wiążąca w chwili złożenia oferty zamówienia.
  6. Księgarnia Sezar.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów, oraz organizowania, odwoływania wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży.
   Wprowadzone zmiany nie dotyczą umów zawartych.
  7. Księgarnia Sezar.pl zastrzega, iż produkty oznaczone jako „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych wówczas cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
  8. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.
  9. Zamówienia w Księgarni Sezar.pl Klient może składać w następujący sposób:
   1. poprzez formularz zakupu, dostępny na stronie https://sezar.pl;
   2. pocztą elektroniczną e-mail, wysłaną na adres sklep@sezar.pl;
   3. telefonicznie, pod numerem telefonu +48 666 566 922.
  10. Klient składa zobowiązanie wobec Księgarni Sezar.pl w momencie, kiedy akceptuje zamówienie: poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Księgarni Sezar.pl e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, wraz z nadanym mu numerem, co potwierdza fakt, że do Księgarni Sezar.pl wpłynęło zamówienie Klienta.
  12. Wysłanie do Klienta, przez Księgarnię Sezar.pl wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
  13. Księgarnia Sezar.pl zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, lub pocztą elektroniczną, oraz weryfikacji danych Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem zamówienie zostanie anulowane.
  14. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski, realizacja zamówień poza granice Polski odbywa się po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z Księgarnią Sezar.pl
  15. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływania zamówień, na wskazany przez Klienta adres, zgodnie z wybraną przez Klienta formą płatności i opcją dostawy.
  16. Termin kompletowania zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, przez realizację kompletowania zamówienia rozumie się przekazanie przez Księgarnię Sezar.pl przesyłki z zakupionym towarem do podmiotu świadczącego usługi transportowe: Poczta Polska S.A., InPost Sp. z o.o.
  17. Termin dostawy zamówienia wynosi do 2 dni roboczych i uzależniony jest od podmiotu świadczącego usługi transportowe.
  18. Czas realizacji zamówienia jest sumą terminu kompletowania zamówienia i terminu dostawy zamówienia.
  19. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Księgarni Sezar.pl czas kompletowania zamówienia może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
  20. W przypadku, gdy Księgarnia Sezar.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
  21. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, o ile nie zostało ono jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Księgarnią Sezar.pl w sposób określony w §1 ust. 5. Przyjęcie rezygnacji ze złożonego zamówienia musi zostać potwierdzone przez Księgarnię Sezar.pl

 • § 4. Sposób i temin płatności.
  1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za towar w momencie jego odbioru, bądź w formie przedpłaty na konto bankowe Księgarni Sezar.pl lub przelewem elektronicznym, bądź kartą płatniczą za pośrednictwem usługi płatności PayU.
  2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   1. przelewem, bądź przekazem pocztowym na rachunek bankowy o numerze 18 1910 1048 2661 4702 7642 0001,
   2. kartą płatniczą, bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem usługi płatności PayU,
   3. przy doręczeniu zamówienia za pobraniem:
    • „Przesyłka kurierska 48” - płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,
    • „Odbiór w Placówce Pocztowej” - płatność należy uiścić za pomocą karty płatniczej, bądź gotówką przekazując ją pracownikowi poczty w momencie odbioru przesyłki,
    • „Odbiór Paczkomacie” - płatność za pomocą karty płatniczej następuje w momencie odbioru przesyłki w paczkomacie.
  3. Zamówienia płatne przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą będą realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie, brak wpływu środków na konto bankowe w terminie siedmiu dni od daty złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem tegoż zamówienia.
  4. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym, lub kartą kredytową, Klient zobowiązany jest opłacić zamówienie w terminie 4 dni, od dnia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię Seza.pl
  5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Księgarni Sezar.pl
  6. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Księgarnia Sezar.pl może anulować zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany.
  7. Dokonując płatności przelewem, bądź przekazem pocztowym, w tytule przelewu należy podać nadany numer zamówienia.
  8. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Księgarnia Sezar.pl podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu zwraca się wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.
  9. Dowodem potwierdzającym zakup towaru w Księgarni Sezar.pl jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT, doręczane wraz z zakupionym towarem.
  10. Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na żądanie Kupującego, według danych podanych w formularzu zamówienia, bądź przekazanych w sposób określony §1 ust. 5.
  11. Klientowi, który już otrzymał paragon fiskalny, faktura VAT może zostać wystawiona z chwilą dokonania zwrotu paragonu fiskalnego, na adres siedziby Księgarni Sezar.pl wymieniony w §1 ust. 4, oraz po podaniu danych do wystawienia faktury VAT.
  12. Kupujący upoważnia Księgarnię Sezar.pl do wystawienia dokumentu faktura VAT bez podpisu odbiorcy.

 • § 5. Sposób i koszty dostawy zamówionego Towaru.
  1. Koszt dostawy, w zależności od sposobu dostawy:
   1. InPost. Paczkomaty:
    • odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie:
    • 8,99 zł. 
    • odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie i pobranie należnej kwoty:
    • 11,99 zł. 
   2. Pocztex. Przesyłka Kurierska 48:
    • odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej:
    • 5,99 zł. 
    • dostawa do odbiorcy pod wskazany adres:
    • 10,99 zł. 
    • odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej i pobranie należnej kwoty:
    • 11.99 zł. 
    • dostawa do odbiorcy pod wskazany adres i pobranie należnej kwoty:
    • 13,99 zł. 
  2. Księgarnia Sezar.pl ponosi koszt dostawy, w zależności od wartości złożonego zamówienia:
   1. InPost. Paczkomaty:
    • odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie:
    • 299.00 zł. 
    • odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie i pobranie należnej kwoty:
    • 399.99 zł. 
   2. Pocztex. Przesyłka Kurierska 48:
    • odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej:
    • 299.00 zł. 
    • dostawa do odbiorcy pod wskazany adres:
    • 349.00 zł. 
    • odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej i pobranie należnej kwoty:
    • 399.00 zł. 
    • dostawa do odbiorcy pod wskazany adres i pobranie należnej kwoty:
    • 499.00 zł. 
  3. Dostawa zamówionego towaru odbywa się z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, czas dostawy wynosi do 2 dni.
  4. Każda przesyłka jest zarejestrowana, a jej odbiorca ma możliwość śledzenia statusu dostawy.
  5. Odbiorca Przesyłki Kurierskiej 48 podając numer telefonu komórkowego otrzyma powiadomienie w formie wiadomości tekstowej sms, o terminie doręczenia przesyłki.
  6. Odbiór Przesyłki Kurierskiej 48 w Placówce pocztowej, możliwy jest wyłącznie po podaniu numeru telefonu komórkowego, na który to numer zostanie przesłana w formie wiadomości tekstowej sms, informacja o gotowości przesyłki do odbioru.
  7. Odbiorca przesyłki InPost Paczkomaty, podając prawidłowy numer telefonu komórkowego i adres email, otrzyma powiadomienia o gotowości odbioru przesyłki w wybranym paczkomacie, wraz z kodem uprawniającym do odbioru przesyłki.
  8. Przesyłka Kurierska 48 jest standardowo ubezpieczona na kwotę 1000,00 zł.
  9. Księgarnia Sezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego podania adresu dostawy przez Klienta.
  10. Dostawa poza granice Polski jest uzależniona od wagi, oraz kraju wysyłki i odbywa się po uprzednim, uzgodnieniu z Księgarnią Sezar.pl Przesyłki międzynarodowe zostaną wysyłane wyłącznie po dokonanej przedpłacie (przelew na konto, przekaz pocztowy, płatności: PayU, PayPal, bądź karta kredytowa).
  11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, oraz skontaktować się z Księgarnią Sezar.pl w sposób wymieniony w §1 ust. 5.
  12. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
  13. Księgarnia Sezar.pl może rozprowadzać wraz z dostawą bezpłatne foldery i materiały reklamowe, pozostające bez wpływu na wysokość kosztów tejże dostawy.

 • § 6. Odpowiedzialność za wady rzeczy.
  1. Księgarnia Sezar.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Księgarnia Sezar.pl zapewniła kupującego;
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Księgarnię Sezar.pl przy zawarciu umowy, a Księgarnia Sezar.pl nie zgłosiła zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Księgarnia Sezar.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
  4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać oświadczenie o stwierdzonej niezgodności na adres Księgarni Sezar.pl, wskazany w §1 ust. 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową, oraz wskazać zakres roszczenia.
  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
   1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. żądać obniżenia ceny,
   4. odstąpić od umowy, chyba że Księgarnia Sezar.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
  6. Księgarnia Sezar.pl jest obowiązana na swój koszt wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w terminie do 14 dni.
  7. W przypadku stwierdzenia wad, lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację, lub wysłać na koszt Księgarni Sezar.pl reklamowany towar na adres wskazany w §1 ust. 4.
  8. Reklamacja Klienta w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową winna zostać przesłana na adres Księgarni Sezar.pl wymieniony w §1 ust.4, w formie pisemnej i określać:
   1. dane Klienta,
   2. dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail,
   3. oznaczenie towaru, którego reklamacja dotyczy,
   4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
   5. żądany sposób rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.
  9. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Księgarni Sezar.pl wymienionej w §1 ust. 4, wraz z dowodem identyfikującym towar, jako pochodzący z Księgarni Sezar.pl
  10. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  11. Księgarnia Sezar.pl udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć, lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  12. Księgarnia Sezar.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwróci Klientowi poniesione i udokumentowane koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, maksymalnie do wysokości kosztów paczki pocztowej ekonomicznej.
  13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Księgarnią Sezar.pl w sposób określony w §1 ust. 4.

 • § 7. Odstąpienie od umowy.
  1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Księgarni Sezar.pl wymieniony w §1 ust. 4.
  2. Zwracany towar nie może nosić śladów korzystania, poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
  3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany na adres e-mail Klienta, wraz z potwierdzeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
   1. listem poleconym na adres Księgarni Sezar.pl, wskazany w §1 ust. 4.
   2. w postaci elektronicznej, wysyłając do Księgarni Sezar.pl na adres poczty e-mail wskazany w §1 ust. 5.
  5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży identyfikujący towar, jako pochodzący od Księgarni Sezar.pl
  6. Klient ma obowiązek zwrócić towar do magazynu Księgarni Sezar.pl na swój koszt, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  7. Księgarnia Sezar.pl w terminie do 14 dni, od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy oferowany w Księgarni Sezar.pl koszt dostarczenia towaru, o ile Klient poniósł koszty dostarczenia.
  8. Jeżeli Klient, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Księgarnia Sezar.pl wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności, do chwili otrzymania towaru.
  9. Klient może przesłać zwracany towar na adres wskazany w §1 ust. 4.
  10. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywana była płatność, tj. na rachunek bankowy, lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  11. Księgarnia Sezar.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”, lub „na koszt odbiorcy”.
  12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 • § 8. Dane osobowe i ochrona prywatności.
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Księgarnia Sezar.pl wymieniona w §1 ust. 4, która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami: ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  2. Księgarnia Sezar.pl prowadzi Bazę Danych Osobowych zarejestrowaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO, pod numerem księgi: 123343 (numer zgłoszenia: 769/2013).
  3. W trakcie procesu rejestracji, a także w trakcie wypełniania formularza zakupu, wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Księgarnię Sezar.pl danych osobowych podanych podczas rejestracji, oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
  4. Księgarnia Sezar.pl gromadzi następujące dane osobowe w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę przez osobę, której dane dotyczą, a gromadzone dane osobowe wykorzystuje wyłącznie w celu realizacji zawartych umów:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres korespondencyjny,
   3. numer telefonu,
   4. adres e-mail,
   5. informacje zawarte w logach systemowych.
  5. Księgarnia Sezar.pl uprawniona jest do udostępniania Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji umów i w zakresie koniecznym do ich wykonania następującym podmiotom:
   1. Deutsche Bank Polska S.A. 00-609 Warszawa, Aleja Armii Ludowej 26; NIP:676-01-07-416; REGON:350526107,
   2. BRE Bank 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; NIP:526-021-50-88; REGON:001254524,
   3. PayU S.A. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90; NIP:779-230-84-95; REGON:300523444,
   4. Poczta Polska S.A. 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8; NIP:525-000-73-13; REGON:010684960,
   5. InPost Sp. z o.o. 30-624 Kraków, ul. Malborska 130; NIP:679-289-50-61; REGON:120246484.
  6. Księgarnia Sezar.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane opinie” w ramach usługi świadczonej przez Spółkę Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182; NIP:7792420393; REGON:302655470, polegającej na przesyłaniu przez Spółkę Ceneo sp. z o.o., ankiet za pośrednictwem poczty elektronicznej, służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat dokonanych przez niego zakupów, a także na zamieszczaniu tychże opinii w domenie Ceneo.pl
  7. Klienci dokonujący zakupu w Księgarni Sezar.pl mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie i przetwarzanie adresu e-mail przez Spółkę Ceneo sp. z o.o., w celu wypełnienia ankiety wskazanej w § 8 ust. 6.
  8. Klienci Księgarni Sezar.pl mogą wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowo­-promocyjnych.
  9. Księgarnia Sezar.pl uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Księgarnia Sezar.pl nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.
  10. Prywatność Klientów, ochrona Danych Osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione w Księgarni Sezar.pl poprzez zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
  11. Baza Danych Osobowych posiada profesjonalne zabezpieczenia przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym, oraz przed technikami wyłudzania poufnych informacji, a transmisja danych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem protokołu szyfrowanego.
  12. Osobie, której dane zostały umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo uzupełniania, uaktualniania, czasowego bądź stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania ich trwałego usunięcia.

 • § 9. Polityka umieszczania plików cookies.
  1. Księgarnia Sezar.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny https://sezar.pl koniecznych do:
   1. utrzymania sesji Klienta,
   2. dostosowania wyglądu stron https://sezar.pl do potrzeb Klienta,
   3. tworzenia statystyk oglądalności stron https://sezar.pl.
  2. W przypadku tworzenia statystyk Księgarnia Sezar.pl wykorzystuje pliki „cookies” do otrzymywania informacji takich jak: adres IP komputera na który została załadowana strona, czasu załadowania strony, rodzaju użytej przeglądarki. Pliki cookies w tej części nie zawierają żadnych danych osobowych.
  3. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że ograniczenia umieszczania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre z funkcjonalności stron internetowych https://sezar.pl

 • § 10. Zmiany Regulaminu.
  1. Księgarnia Sezar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym m.in:
   1. podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną,
   2. zmian mających na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Księgarnia Sezar.pl udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie: https://sezar.pl/regulamin, oraz powiadomi zarejestrowanych Klientów o zmianie Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości, przesłanej na podany adres e-mail.
  3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym, zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia Klientów nabyte przed wejściem w życie tychże zmian.
  4. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://sezar.pl/regulamin.

 • § 11. Postanowienia końcowe.
  1. Umowy zawierane pomiędzy Klientem, a Księgarnią Sezar.pl reguluje prawo polskie, w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego” (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.), Ustawy z dnia 02 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.
  2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Księgarnią Sezar.pl a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  3. Wszystkie znajdujące się na stronach https://sezar.pl znaki towarowe, oraz nazwy towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i mogą być chronionymi, lub zastrzeżonymi nazwami, bądź znakami towarowymi tychże firm.
  4. Na stronie internetowej https://sezar.pl znajdują się hiperłącza (odnośniki) do innych stron internetowych. Księgarnia Sezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
  5. Strona Księgarni Sezar.pl jest własnością podmiotu wskazanego w §1 ust. 4 niniejszego regulaminu, a treści stron internetowych Księgarni Sezar.pl chronione są prawem autorskim. Zezwala się pobierać zawartość stron internetowych Księgarni Sezar.pl wyłącznie do użytku prywatnego, przy czym kategorycznie zabronione jest powielanie i modyfikowanie treści zawartych na stronach i podstronach Księgarni Sezar.pl, w tym również wzorów pism, załączników, oraz elementów graficznych, a w szczególności logo „Sezar.pl”, z wyłączeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie, za pisemną zgodą właściciela Księgarni Sezar.pl, jak również poza wyjątkami przewidzianymi prawem.
  6. Regulamin jest częścią zawieranej przez Księgarnię Sezar.pl oraz Klienta umowy sprzedaży.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.
 • Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1. Regulamin promocji cenowych.
Załącznik nr 2. Formularz reklamacyjny.
Załącznik nr 3. Formularz odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 4. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
Załącznik nr 5. Informacja konsumecka.

Dane do kontaktu:

Wyślij nam wiadomość

W przypadku kontaktu telefonicznego opłata za minutę połączenia jest zgodna z cennikiem operatora.

Dziękujemy

Otrzymasz powiadomienie na adres e-mail przypisany do Twojego konta w chwili kiedy produkt będzie już dostępny w naszym magazynie.

MENU
Informacje

o nas

regulamin

płatności

dostawa

pliki cookies

polityka prywatności

Obsługa Klienta

zamówienia

reklamacje i zwroty

wyślij nam wiadomość

formularz kontaktowy

666 566 922