log
Link do logowania
po zalogowaniu link zmieni opis na imię i nazwisko
znajdziesz tam ustawienia konta i listy zakupów
logowanie | rejestracja

koszyk

koszyk jest pusty

Reklamacje i zwroty w Księgarni Sezar.pl

Ponieważ dbamy o najwyższy poziom usług, staramy się, aby reklamacji nie było wcale, a najważniejsza jest dla nas satysfakcja Klientów, nie mniej jednak reklamacje można zgłaszać w przypadku niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi przez Sezar.pl i zapewniamy Państwa, że ze swojej strony zrobimy wszystko, aby w jak najszybszym czasie naprawić ewentualne uchybienia.

 • 1. Odpowiedzialność za wady rzeczy.
  1. Księgarnia Sezar.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Księgarnia Sezar.pl zapewniła kupującego;
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Księgarnię Sezar.pl przy zawarciu umowy, a Księgarnia Sezar.pl nie zgłosiła zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Księgarnia Sezar.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
  4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać oświadczenie o stwierdzonej niezgodności na adres:

   Sezar.pl
   ul. Południowa 27
   63-405 Sieroszewice.

   Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową, oraz wskazać zakres roszczenia.
  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
   1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. żądać obniżenia ceny,
   4. odstąpić od umowy, chyba że Księgarnia Sezar.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
  6. Księgarnia Sezar.pl jest obowiązana na swój koszt wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w terminie do 14 dni.
  7. W przypadku stwierdzenia wad, lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację, lub wysłać na koszt Księgarni Sezar.pl reklamowany towar na adres wymieniony w pkt. 1 ust. 4.
  8. Reklamacja Klienta w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową winna zostać przesłana na adres Księgarni Sezar.pl wymieniony w pkt. 1 ust. 4, w formie pisemnej i określać:
   1. dane Klienta,
   2. dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail,
   3. oznaczenie towaru, którego reklamacja dotyczy,
   4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
   5. żądany sposób rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.
  9. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Księgarni Sezar.pl wymienionej w pkt. 1 ust. 4, wraz z dowodem identyfikującym towar, jako pochodzący z Księgarni Sezar.pl
  10. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  11. Księgarnia Sezar.pl udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć, lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  12. Księgarnia Sezar.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwróci Klientowi poniesione i udokumentowane koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, maksymalnie do wysokości kosztów paczki pocztowej ekonomicznej.
  13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Księgarnią Sezar.pl w sposób określony w pkt. 1 ust. 4, adres elektroniczny sklep@sezar.pl, oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 666 566 922.

 • 2. Odstąpienie od umowy.
  1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Księgarni Sezar.pl wymieniony w pkt. 1 ust. 4.
  2. Zwracany towar nie może nosić śladów korzystania, poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
  3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany na adres e-mail Klienta, wraz z potwierdzeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
   1. listem poleconym na adres Księgarni Sezar.pl, wskazany w pkt. 1 ust. 4.
   2. w postaci elektronicznej, wysyłając do Księgarni Sezar.pl na adres poczty e-mail sklep@sezar.pl
  5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży identyfikujący towar, jako pochodzący od Księgarni Sezar.pl
  6. Klient ma obowiązek zwrócić towar do magazynu Księgarni Sezar.pl na swój koszt, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  7. Księgarnia Sezar.pl w terminie do 14 dni, od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy oferowany w Księgarni Sezar.pl koszt dostarczenia towaru, o ile Klient poniósł koszty dostarczenia.
  8. Jeżeli Klient, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Księgarnia Sezar.pl wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności, do chwili otrzymania towaru.
  9. Klient może przesłać zwracany towar na adres wskazany w pkt. 1 ust. 4.
  10. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywana była płatność, tj. na rachunek bankowy, lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  11. Księgarnia Sezar.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”, lub „na koszt odbiorcy”.
  12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 • 3. Reklamacje przesyłek.
  1. Reklamację można zgłosić:
   • nie wcześniej niż w 3 dniu roboczym, licząc od dnia następnego po dniu nadania,
   • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki,
   • bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził:
    • ubytek zawartości przesyłki,
    • uszkodzenie zawartości przesyłki.
   • w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata, jeżeli były niewidoczne ubytki lub uszkodzenie przesyłki.
  2. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
   • nadawcy, w placówce pocztowej na formularzu „Pismo reklamacyjne na przesyłkę rejestrowaną” lub ustnie do protokołu albo w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w umowie.
   • adresatowi, w przypadku gdy nadawca zrzekł się na jego rzecz swojego prawa do dochodzenia roszczeń albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi. W tej sytuacji reklamację można złożyć w placówce pocztowej na formularzu lub ustnie do protokołu
   • Nadawca lub adresat otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji odpowiednio do formy, w jakiej została ona wniesiona


Załączniki:

Formularz reklamacyjny.
Formularz odstąpienia od umowy.
Inpost, formularz zgloszenia szkody przesyłki.
Pocztex, wzór zgloszenia szkody przesyłki.

Dane do kontaktu:

Wyślij nam wiadomość

W przypadku kontaktu telefonicznego opłata za minutę połączenia jest zgodna z cennikiem operatora.

Dziękujemy

Otrzymasz powiadomienie na adres e-mail przypisany do Twojego konta w chwili kiedy produkt będzie już dostępny w naszym magazynie.

MENU
Informacje

o nas

regulamin

płatności

dostawa

pliki cookies

polityka prywatności

Obsługa Klienta

zamówienia

reklamacje i zwroty

wyślij nam wiadomość

formularz kontaktowy

666 566 922